Groep 4

Lezen: 
Technisch lezen:
We werken met de methode “Estafette”. Deze methode kent 3 niveaugroepen waarbij de sterke lezers voornamelijk zelfstandig werken, de gemiddelde lezers enkele onderdelen met de zwakke lezers meedoen en tenslotte de zwakke lezers die de hele les met de leerkracht doorwerken.
Begrijpend lezen:
We werken met de nieuwe methode “Grip op lezen” .
Kinderen leren begrijpend en studerend lezen aan de hand van zeven leesstrategieën. In groep 4 wordt na de kerstvakantie gestart met “Grip op lezen.”

Taal:
We hanteren voor taal de methode ‘’Taal op Maat.’’ In deze methode wordt veel aandacht besteed aan spreken en luisteren, woordenschat, taalbeschouwing en stellen.

Spelling:
In de spellingmethode van ‘’Taal op Maat’’ wordt aandacht besteed aan de spellingafspraken zoals o.a. boten – botten.

Rekenen
We werken met de nieuwe versie van de methode Pluspunt.
In groep 4 breiden we het getalbegrip en de bewerkingen tot 20 uit naar 100. 
Dit doen we middels (grotere) tweelingsommen, verliefde harten, splitsbloemen en springen op de getallenlijn. We zullen naast het werken in het werkboekje ook veel handelend bezig zijn.

Zaakvakken:
We werken met de methode “Argus Clou” voor geschiedenis, aardrijkskunde en natuur en techniek. Argus Clou is een professor in alles. Hij neemt de kinderen aan de hand om hen zo van alles te leren.

Schrijven: 
We werken met de methode “Pennenstreken”. Nieuw in groep 4 is het aanleren van de hoofdletters.

Huiswerk: 
Het huiswerk in groep 4 bestaat uit het voorbereiden van de spreek – en boekenbeurt.

TeHaTex: (tekenen, handvaardigheid en textiel)
Voor deze vakken werken we met de methode “Moet je doen”. 

Muziek:
Voor muziek werken we ook met de methode “Moet je doen”. Hierbij komen verschillende vormen van muziekonderwijs naar voren.

Gym: 
De gymles is in Arkendonk. Zorgt u voor (gym)kleding en schoenen die de kinderen zelfstandig aan kunnen doen?

Verkeer: 
We werken met een digitale methode “Afgesproken”. De kinderen werken hier gedurende de week zelfstandig aan op de computer.

  
Juf Anic               Juf Martine          Juf Eske
4 A                         4 B                        4 B