Beoordelingscriteria steunaanvragen Leergeld WBO  2016-2017      VERKORT
 1. Vooraf 
  In dit document worden de landelijke (LgN)-criteria en de aanvullende Leergeld WBO-criteria geïntegreerd weergeven, zodat voor intermediairs, kantoormedewerkers en leden van de beoordelingscommissie een praktisch hulpmiddel beschikbaar is bij de beoordeling van steunaanvragen.
  Bezuinigingen zullen altijd gelden voor de gehele doelgroep en niet voor een gedeelte van de doelgroep. 
 1. Beoordelingscriteria steunaanvragen
2.1
De gevraagde activiteit of kostenvergoeding moet bijdragen aan de educatieve, sociale, sportieve, culturele of emotionele ontwikkeling van het kind.
 
Voor steunaanvragen m.b.t. schoolaangelegenheden is het van belang dat kinderen onderwijs kunnen volgen volgens de gebruikelijke Nederlandse maatstaven. Dit impliceert dat er financiële middelen moeten zijn/komen voor boeken, vervoer, schoolreisjes en andere onmisbare hulpmiddelen.
 
Andere steunaanvragen dan m.b.t. schoolaangelegenheden dienen bij te dragen aan een normaal sociaal leven, sportbeoefening of muzische vorming.
 
2.2.
Het kind woont binnen de grenzen van een van de gemeenten die bij Leergeld WBO zijn aangesloten. Kinderen die buiten een Leergeldgemeente wonen, maar schoolgaan in een Leergeldgemeente van Leergeld WBO kunnen afhankelijk van de situatie in aanmerking komen.
 
2.3.
Het kind voor wie een steunaanvraag wordt gedaan, is tussen 4 en 18 jaar oud.
 
2.4.
Er moet gebruik gemaakt zijn van wettelijke voorliggende voorzieningen.
 
2.5
Er moet gebruik gemaakt zijn van een beroep op een betalings- of kwijtscheldingsregeling op school.
 
2.6.
De ouders hebben geen financiële mogelijkheden de gevraagde voorziening zelf te bekostigen omdat hun inkomen te laag is. (maximaal 120% van de geldende bijstandsnorm).
 
2.7
Een gift kan worden verstrekt indien de aanvrager geen gebruik kan maken van voorliggende voorzieningen of wanneer als gevolg van specifieke persoonlijke omstandigheden zijn/haar besteedbaar inkomen lager uitkomt dan de bijstandsnorm. De hiervoor vastgestelde criteria onder 2.4 en 2.5 en 2.6 zijn daarbij van toepassing.
 
2.8
Een voorschot kan worden verstrekt indien daaraan een voorliggende wettelijke bekostigingsvoorziening ten grondslag ligt.
 
2.9
Aanvullende criteria :
 
Algemeen:
Toetsing inkomen:
 • Schuldsanering: Het vrij te laten bedrag (VTLB) wordt gezien als het inkomensbedrag tenzij het inkomen lager is dan het VTLB.
 • Indien het gezin tijdelijk meer inkomen heeft, moet het gemiddelde inkomen van minimaal een kwartaal worden genomen.
 • Vaststellen inkomensgrens voor gezinnen die geen aantoonbare woonlasten hebben of als men dak- of thuisloos is.(De uitkering/inkomen wordt met 20% verlaagd. (regel gebaseerd op verordening gemeente) Voorbeeld: Gezin met kind(eren) heeft geen eigen (huur)woning maar woont in bij ouders/familie/relatie, indien niet op zakelijke grond).
Schoolse activiteiten (regelingen die merendeels vallen onder de sociale kaart)
 • Schoolfoto’s worden niet vergoed.
 • Gymkleding wordt niet vergoed.
 • Ouderbijdrage wordt op het B.O. vergoed met een maximum van € 15,=.Uitgangspunt is dat de school  ook een deel voor haar rekening neemt.
 • Ouderbijdrage V.O. wordt vergoed met een maximum van € 50,=.Uitgangspunt is dat de school ook een deel voor haar rekening neemt.
 • Gedurende de gehele schoolperiode wordt één meerdaags uitstapje gedeeltelijk vergoed door Leergeld WBO. In principe is de verdeling: 1/3 deel school 1/3 deel eigen bijdrage en 1/3 deel LWBO. Mocht een van de partijen geen ondersteuning bieden dan is de verdeling 50/50 met een maximum van € 300,- bijdrage door LWBO; er worden per school individuele regelingen uit onderhandeld en vastgelegd in werkafspraken.
 • Over de overige schooljaren wordt jaarlijks maximaal  € 40,= per leerling vergoed voor schoolreis, excursie, werkweek etc. (na overleg betalingsbewijs). 
   
  Buitenschoolse activiteiten
 • Contributies:
  • Per kind per jaar(seizoen) wordt in principe één buitenschoolse activiteit vergoed met een maximum van € 300,=, met uitzondering van zwemles.
  • Zomer -zwemabonnement mag alleen als eerste activiteit mits het gezin goedkeuring heeft voor het volgende schooljaar.
 • Bij een aanvraag voor sport of een cursus wordt benodigde kleding of instrument dan wel bijbehorend kamp samen met de contributie als één activiteit beschouwd. Alleen kleding die daadwerkelijk nodig is voor de sport wordt vergoed. Geen “showkleding”.
 • Cursussen waartoe de school bemiddelt of gelegenheid biedt vormen een buitenschoolse activiteit (v.b. Cambridge Engels) Geldt als de eerste activiteit met een maximum van € 300,=.
 • Cursussen met, ongeacht welke religieuze inslag, worden niet vergoed. 
   
  Overige vergoedingen
 • Een kind tussen 12 en 18 jaar komt in de periode tussen deze twee leeftijden voor maximaal 2 fietsen in aanmerking
 • Ieder gezin kan in aanmerking komen voor één computer en een internetvergoeding. In geval van een gezin van minimaal drie kinderen waarvan er twee op het v.o. zitten, kan een tweede computer worden verstrekt
  • Vergoeding computer vanaf groep 5 basisonderwijs
  • Vergoeding abonnementskosten internet alleen in de gemeente Oosterhout bij volledige subsidie van de gemeente. Achteraf wordt de definitieve hoogte van deze vergoeding vastgesteld.
 • Overblijfkosten worden alleen vergoed als de opvang strikt noodzakelijk ( bijv. werkende ouder(s), inburgeringscursus, medische grond) is.
 • Vergoeding voor  testen als dyslexie, remedial teaching, studierichting bepaling. (vergoeding bij voorkeur 1/3-1/3-1/3). Deze vergoeding wordt dan gezien als de eerste activiteit met een maximum van € 300,=
 • Bijkomende kosten leerlingen MBO. Tegemoetkoming van maximaal € 300,= voor de aanschaf van praktijkgerichte zaken (kleding, attributen etc.) Te bekostigen uit budget MBO (€ 15.000,= p/j vastgesteld in 2014). Eventueel aangevuld met een maximum vergoeding van € 300,= voor de verplichte  aanschaf/huur-lease van een laptop of tablet. Vergoedingen bij voorkeur op basis van 1/3-1/3-1/3 of 50/50.
 • Regelingen wat betreft aanschaf tablets incl. leermodules in de vorm van apps (door de school zelf ontwikkeld) met een maximum van € 300,=
 • Internetvergoeding Oosterhout berekening op basis van beschikbaar bedrag:aantal aanvragen= € ? 
   
  (Mutaties in dit document geschieden op basis van jaarlijkse evaluatie en daartoe genomen bestuursbesluiten).