Groep 5

Lezen: 
Technisch lezen:
We werken met de methode “Estafette”. Deze methode kent 3 niveaugroepen waarbij de sterke lezers voornamelijk zelfstandig werken, de gemiddelde lezers enkele onderdelen met de zwakke lezers meedoen en tenslotte de zwakke lezers die de hele les met de leerkracht doorwerken.
Begrijpend lezen:
We werken met de methode “Grip op lezen” .
Kinderen leren begrijpend en studerend lezen aan de hand van zeven leesstrategieën.

Taal:
We hanteren voor taal de methode ‘’Taal op Maat.’’ In deze methode wordt veel aandacht besteed aan spreken en luisteren, woordenschat, taalbeschouwing en stellen.

Spelling:
In de spellingmethode van ‘’Taal op Maat’’ wordt aandacht besteed aan  de spellingafspraken zoals o.a. boten – botten.

Rekenen:
Voor rekenen werken we met de methode “Pluspunt 3” Specifiek voor groep 5 is het automatiseren van de tafeltjes, +/- sommen t/m 1000 en klokkijken.
De kinderen behalen in groep 5 hun tafeldiploma.

Zaakvakken:
We werken met de methode “Argus Clou” voor geschiedenis, aardrijkskunde en natuur en techniek. Na ieder blok krijgen de kinderen een toets die ze thuis moeten leren aan de hand van hun werkboekje, de samenvatting en de begrippenlijst.

Schrijven: 
We werken met de methode “Pennenstreken”. Het gaat in groep 5 om de inoefening van reeds geleerde (hoofd)letters.

Huiswerk: 
Het huiswerk in groep 5 bestaat uit het leren van de “Argus Clou” vakken en het voorbereiden van de spreek- en boekenbeurten.

TeHaTex: (tekenen, handvaardigheid en textiel)
Voor deze vakken werken we met de methode “Moet je doen”. Het is hierbij handig als uw kind niet zijn/haar nieuwste kleding aanheeft.

Muziek:
Voor muziek werken we ook met de methode “Moet je doen”. Hierbij komen verschillende vormen van muziekonderwijs naar voren.

Gym: 
De gymles is in Arkendonk. Zorgt u voor goede gymkleding en schoenen met lichte zolen?

Verkeer: 
We werken met een digitale methode “Afgesproken”. De kinderen werken hier zelfstandig aan op de computer.

   
Juf Anja                Juf Martine        Juf Ellen
5 A                         5 A                       5 B