Voorschool


Voorschool

De voorschool van OBS De Duizendpoot biedt de mogelijkheid aan peuters van 2½ tot 4 jaar om op een leuke en verantwoorde manier in contact te komen met leeftijdgenootjes en met ze te spelen in groepsverband.
Peuters ontwikkelen zich door te spelen in een veilige, uitnodigende omgeving waar ze zich prettig voelen. Dit laatste is voor de pedagogisch medewerksters erg belangrijk, omdat veiligheid de basis is voor een kind om zich te kunnen ontwikkelen. De peuter is vaak voor het eerst weg van huis, te midden van vreemde kinderen en pedagogisch medewerksters en maakt kennis met allerlei “nieuw” spel- en knutselmateriaal. Veiligheid wordt o.a. geboden door gedurende de dag vaste momenten in te bouwen die voor het kind heel herkenbaar zijn. Eén voorbeeld hiervan is het steeds terugkerende welkomstliedje wanneer de kinderen op school komen.
Er wordt door de pedagogisch medewerksters ingespeeld op de belevingswereld en interesses van de peuters en er wordt rekening gehouden met de mogelijkheden van de kinderen. Het ene kind voelt zich prettiger in het vrije spel, terwijl een ander kind liever op een “veilige” plek aan tafel met iets speelt.
Binnen OBS De Duizendpoot wordt gebruik gemaakt van Piramide. Dit is een thematische onderwijsmethode voor peuters én kleuters, waardoor een doorgaande lijn wordt gecreëerd voor de kinderen. Thematisch werken houdt in dat er enkele weken aan hetzelfde thema wordt gewerkt. Doel van deze methode is de ontwikkeling van jonge kinderen zodanig te optimaliseren dat ze met succes de basisschool kunnen volgen. Voor peuters die extra begeleiding nodig hebben wordt er ondersteuning geboden d.m.v. een tutorprogramma.
Bij de kinderen worden verschillende ontwikkelingsgebieden gestimuleerd:

Sociaal/emotioneel:
Een peuter speelt vaak nog alleen en stelt zichzelf in het middelpunt. De sociaal/emotionele ontwikkeling wordt gestimuleerd door o.a. contact met leeftijdgenootjes, samen spelen, leren delen, wachten op je beurt, luisteren naar elkaar en liedjes zingen.

Cognitief:
Door het aanbieden van speel-/leermateriaal wordt de peuter aangezet tot nadenken, redeneren, zien van verbanden, leren van oorzaak en gevolgrelaties en het bedenken van oplossingen.

Motorische ontwikkeling:
Belangrijk is dat een peuter plezier heeft in bewegen. Een goede motorische ontwikkeling draagt bij aan het zelfvertrouwen van de peuter; een peuter wordt daardoor zelfstandiger. Er wordt aandacht besteedt aan zowel de grove als de fijne motoriek.

Taalontwikkeling:
De taal is belangrijk voor de ontwikkeling van de peuter. Met taal heeft een kind de mogelijkheid om contacten te leggen en te onderhouden. Daarnaast heeft taal ook een belangrijke functie in de ontwikkeling van het denkproces.
Dit alles wordt bij de peuters gestimuleerd door de omgang met het kind, boekjes lezen, samen spelletjes doen, liedjes zingen enz.

Creatieve ontwikkeling:
Binnen de voorschool wordt er veel aandacht besteed aan het   knutselen met allerlei materialen (verven, kleien, plakken, kleuren, prikken enz) waarbij het eindresultaat niet belangrijk is maar wel het plezier dat het kind eraan beleeft!
Door aandacht te besteden aan alle ontwikkelingsgebieden willen we de peuter een goede basis meegeven als voorbereiding op de kleuterklas.

Contact met ouders:
Ouders geven een deel van de opvoeding van hun kind over aan de pedagogisch medewerksters van de voorschool. De pedagogisch medewerksters vinden daarom een goed contact met de ouders belangrijk, om zo informatie aan elkaar uit te kunnen wisselen die in het belang is van het kind. Heeft u behoefte aan een gesprek met de pedagogisch medewerksters, dan is het mogelijk om een afspraak daarvoor te maken, zodat het gesprek in alle rust na speeltijd kan plaatsvinden.

Praktische zaken:
De ouderbijdrage is € 45 per maand via automatische incasso. Bij betaling per overschrijving is de bijdrage € 47,50 per maand.
Er zijn 3 groepen; in iedere groep zitten maximaal 16 peuters.
We werken met de volgende dagdelen:

  • maandagmorgen en woensdagmorgen, juf Helga en juf Sabine
  • maandagmiddag en donderdagmorgen, juf Helga en juf Sabine
  • dinsdagmorgen en donderdagmiddag, juf Caroline en juf Carola.

Begin– en eindtijden: 8.45 - 11.15 uur en 13.15 - 15.45 uur.
De voorschool is gesloten op algemeen erkende feestdagen en op tijden dat de basisschool vrij is. Deze informatie vindt u in de schoolkalender.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de locatiedirecteur van OBS De Duizendpoot:  Dhr. P. Lazaroms, telefoon: 0162-428817 of rechtstreeks bij de pedagogisch medewerksters van de voorschool.