Groep 7

Lezen: 
Technisch lezen:We werken met de methode Estafette. Deze methode kent 3 niveaugroepen waarbij de sterke lezers voornamelijk zelfstandig werken, de gemiddelde lezers enkele onderdelen met de zwakke lezers meedoen en tenslotte de zwakke lezers die de hele les met de leerkracht doorwerken.
Begrijpend lezen: We werken met de methode “Grip op lezen” .
Kinderen leren begrijpend en studerend lezen aan de hand van zeven leesstrategieën.

Taal:
We hanteren voor taal en spelling de methode ‘’Taal op Maat.’’ In deze methode wordt veel aandacht besteed aan spreken en luisteren, woordenschat, taalbeschouwing en stellen.

Spelling:
In de spellingmethode van ‘’Taal op Maat’’ is naast de gewone spellingafspraken veel aandacht voor werkwoordspelling.

Rekenen:
Voor rekenen werken we met de methode Pluspunt. Specifiek voor groep 7 is het werken met: breuken, procenten en staartdelingen.

Zaakvakken:
We werken met de methode Argus Clou. Deze methode is er voor alle drie de vakgebieden: Argus Clou aardrijkskunde, Argus Clou geschiedenis en Argus Clou natuur en techniek. Argus Clou is een professor, die raadsels en problemen oplost, die niemand op kan lossen. Professor in alles word je niet zomaar, daar moet je lang voor leren. Argus Clou zoekt daarom zijn opvolgers op de basisschool. De leerlingen krijgen na vijf lessen een samenvatting mee naar huis die ze kunnen leren en les 6 is de toetsles. Alle lessen worden ondersteund door digibordsoftware

Schrijven: 
We werken met de methode: Pennenstreken. Het gaat in groep 7 niet meer zozeer om het aanleren van het schrijven op zich maar we richten ons o.a. creatieve vormen van schrijven. De kinderen leren blokletters schrijven.

Huiswerk: 
Het huiswerk in groep 7 bestaat uit leerwerk en maakwerk. Het leerwerk betreft het leren van een proefwerk aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, topografie of engels. De kinderen krijgen van onze school een agenda. Deze moeten ze elke dag bij zich hebben, zodat we er maak- of leerwerk in kunnen noteren.

TeHaTex: (tekenen, handvaardigheid en Textiel)
Voor deze vakken werken met de methode: Moet je doen.

Muziek:
Voor muziek werken we ook met de methode: Moet je doen. 

Gym: 
De gymles in sporthal Arkendonk. De kinderen dragen gymkleding en schoenen met lichte zolen. Een deoroller meenemen mag, een spuitbus niet.

Engels: 
Vanaf groep 7 krijgen de kinderen drie kwartier Engels per week. We gaan werken met de methode Groove me.

Verkeersexamen:
Zoals gebruikelijk wordt ook dit schooljaar weer het verkeersexamen afgenomen. Het verkeersexamen bestaat uit twee gedeelten: een praktisch verkeersexamen en een theoretisch verkeersexamen. Het praktisch examen is een van te voren uitgezette route fietsen in het centrum van Oosterhout. Het theoretisch examen is een aantal vragen over de verkeersregels.
Om de kinderen met goed gevolg aan de examens te laten deelnemen, zal er flink geoefend worden in de klas. Ook zullen de kinderen werkbladen mee naar huis krijgen om te leren. In de kalender vindt u de data van het verkeersexamen.

Entreetoets:
In groep 7 nemen we de entreetoets van Cito af. Met deze toets kan de school nagaan of uw kind op niveau presteert en of er in de kennis en vaardigheden op bepaalde punten hiaten zitten. Als de uitslag bekend is, wordt deze besproken tijdens het voorlopig adviesgesprek. Het voorlopig advies voor het voortgezet onderwijs wordt gevormd door o.a. het inzicht van de leerkracht, het LOVS (leerlingvolgsysteem), de Ib’er en de uitslag van de entreetoets, dit alles in overleg met de locatiedirecteur.

Sexuele voorlichting:
In groep 7 krijgen de kinderen een beknopte vorm van sexuele voorlichting. Het “krijgen” van kinderen, voorbehoedsmiddelen en respectvol met elkaar omgaan krijgen hierbij aandacht. Voor aanvang van deze lessen krijgen de kinderen een brief mee, zodat u hier thuis ook aandacht aan kunt schenken.

 
meneer Kees     Juf Nadya
7 A                       7 B