Groep 8

Lezen:
Technisch lezen:
We werken met de methode Estafette. Deze methode kent 3 niveaugroepen waarbij de sterke lezers voornamelijk zelfstandig werken, de gemiddelde lezers enkele onderdelen met de zwakke lezers meedoen en tenslotte de zwakke lezers die de hele les met de leerkracht doorwerken.
Begrijpend lezen:
We werken met de methode “Grip op lezen” .
Kinderen leren begrijpend en studerend lezen aan de hand van zeven leesstrategieën.

Taal :
We hanteren in groep 8 voor taal de methode ‘’Taal in beeld’’ en "taal op maat". In deze methodes wordt veel aandacht besteed aan spreken en luisteren, woordenschat, taalbeschouwing en stellen.
In groep 8 houden de kinderen verschillende spreekbeurten. De leerkracht houdt u op de hoogte wanneer uw kind een nieuws-, landen-, boeken-, muziek- of spreekbeurt heeft. 

Spelling:
We gebruiken de spellingmethode van ‘’Spelling in beeld’’ en "Spelling op maat." Er is naast de gewone spellingafspraken veel aandacht voor werkwoordspelling. 

Rekenen:
Voor rekenen werken we met de nieuwste methode Pluspunt 3. We werken in 3 niveaus. Specifiek voor groep 8 is het herhalen van rekenstrategieën, voornamelijk gericht op breuken, procenten en kommagetallen.

Zaakvakken:
We werken met de methode Argus Clou. Deze methode is er voor alle drie de vakgebieden: Argus Clou aardrijkskunde, Argus Clou geschiedenis en Argus Clou natuur en techniek. Argus Clou is een professor, die raadsels en problemen oplost, die niemand op kan lossen. Professor in alles word je niet zomaar, daar moet je lang voor leren. Argus Clou zoekt daarom zijn opvolgers op de basisschool. De leerlingen krijgen na vijf lessen een samenvatting mee naar huis die ze kunnen leren en les 6 is de toetsles. Alle lessen worden ondersteund door digibordsoftware

Schrijven:
We werken met de methode: Pennenstreken. Het gaat in groep 8 niet meer zozeer om het aanleren van het schrijven op zich, maar we richten ons o.a. creatieve vormen van schrijven.

Huiswerk: 
Het huiswerk in groep 8 bestaat uit leerwerk en maakwerk. Het leerwerk betreft het leren van een proefwerk aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, topografie of Engels. De kinderen krijgen van onze school een agenda. Deze moeten ze elke dag bij zich hebben, zodat we er maak- of leerwerk in kunnen noteren.

TeHaTex: (tekenen, handvaardigheid en Textiel)
Voor deze vakken werken met de methode: Moet je doen. 

Muziek:
Voor muziek werken we ook met de methode: Moet je doen.

Gym:
De gymles is in sporthal Arkendonk. De kinderen dragen gymkleding en schoenen met lichte zolen.

Engels: 
Vanaf groep 7 krijgen de kinderen drie kwartier Engels per week, dit wordt voortgezet in groep 8. We werken met de methode Groove me.

Drempelonderzoek:
In groep 8 wordt een drempelonderzoek afgenomen. Dit is een onderzoek waaruit naar voren komt waar het kind nog moeite mee heeft en eventueel een achterstand op heeft gelopen. Dit kan in de resterende periode een aandachtspunt van school en/of thuis zijn.

Proefcito:
In december vindt de proefcito plaats in groep 8. Dit is om de kinderen een goede voorbereiding te geven op de eindtoets basisonderwijs CITO.

CITO eindtoets:
In april nemen we in groep 8 de eindtoets basisonderwijs van Cito af. Deze toets bevestigt meestal de capaciteiten die uw kind de afgelopen jaren heeft laten zien. De uitslag zorgt er mede voor dat uw kind geplaatst wordt op een school in het voortgezet onderwijs. Naast de Cito-uitslag telt ook het advies van de leerkracht een grote rol. Bij sommige V.O.-scholen is ook het drempelonderzoek een derde factor die meetelt.

Adviesgesprekken:
In januari vinden de adviesgesprekken plaats. Hierin wordt met ouders en kind het advies besproken en uitgelegd. De keuze van de school is uiteraard aan de ouders.

Kamp:
Groep 8 gaat op kamp. Dit natuurlijk om het laatste jaar zo goed en leuk mogelijk af te sluiten.

EHBO:
In de periode tussen de carnavalsvakantie en meivakantie wordt er in groep 8 extra aandacht besteed aan EHBO. De kinderen krijgen een certificaat als ze de theorietoets en de praktijktoets goed hebben afgerond.

Musical:
Groep 8 geeft in de laatste week een aantal musicalvoorstellingen waarin ieder kind op het toneel verschijnt.

Poldersurvival:
De poldersurvival staat in juni gepland. De kinderen worden bij de Warande uitgedaagd om allerlei survivalactiviteiten uit te voeren.

 
Juf Moreen         Meneer Ronald
8 A                        8 B