Voorschool

 


De voorschool van OBS De Duizendpoot biedt de mogelijkheid aan peuters van 2½ tot 4 jaar om op een leuke en verantwoorde manier in contact te komen met leeftijdgenootjes en met ze te spelen in groepsverband.


Peuters ontwikkelen zich door te spelen in een veilige, uitnodigende omgeving waar ze zich prettig voelen. Dit laatste is voor de pedagogisch medewerksters erg belangrijk, omdat veiligheid de basis is voor een kind om zich te kunnen ontwikkelen. De peuter is vaak voor het eerst weg van huis, te midden van vreemde kinderen en pedagogisch medewerksters en maakt kennis met allerlei "nieuw" spel- en knutselmateriaal. Geef uw kind gerust een knuffel mee, als hij daar behoefte aan heeft, dat geeft troost en een veilig gevoel.
Veiligheid wordt o.a. geboden door gedurende de dag vaste momenten in te bouwen die voor het kind heel herkenbaar zijn. Eén voorbeeld hiervan is het steeds terugkerende welkomstliedje wanneer de kinderen op school komen.
Er wordt door de pedagogisch medewerksters ingespeeld op de belevingswereld en interesses van de peuters en er wordt rekening gehouden met de mogelijkheden van de kinderen. Het ene kind voelt zich prettiger in het vrije spel, terwijl een ander kind liever op een "veilige" plek aan tafel met iets speelt.

Binnen OBS De Duizendpoot wordt gebruik gemaakt van Piramide. Dit is een thematische onderwijsmethode voor peuters én kleuters, waardoor een doorgaande lijn wordt gecreëerd voor de kinderen. Thematisch werken houdt in dat er enkele weken aan hetzelfde thema wordt gewerkt. Doel van deze methode is de ontwikkeling van jonge kinderen zodanig te optimaliseren dat ze met succes de basisschool kunnen volgen.
Bij de kinderen worden verschillende ontwikkelingsgebieden gestimuleerd:

Sociaal/emotioneel:
Een peuter speelt vaak nog alleen en stelt zichzelf in het middelpunt. Wanneer een kind langere tijd naar de voorschool komt,zal het meer samen gaan spelen en leren rekening te houden met anderen. De sociaal/emotionele ontwikkeling wordt gestimuleerd door o.a. contact met leeftijdgenootjes, samen spelen, leren delen, wachten op je beurt, luisteren naar elkaar en liedjes zingen.

Cognitief:
Door het aanbieden van speel-/leermateriaal wordt de peuter aangezet tot nadenken, redeneren, zien van verbanden, leren van oorzaak en gevolgrelaties en het bedenken van oplossingen.
Ontwikkelingsmaterialen die we aanbieden zijn bijvoorbeeld: inlegpuzzels, constructiemateriaal, insteekmozaïek, lotto's, vormenkubussen en eenvoudige legpuzzels.

Motorische ontwikkeling:
Belangrijk is dat een peuter plezier heeft in bewegen. Een goede motorische ontwikkeling draagt bij aan het zelfvertrouwen van de peuter; een peuter wordt daardoor zelfstandiger. Er wordt aandacht besteedt aan zowel de grove als de fijne motoriek d.m.v. bewegingsspelletjes, buiten spelen, knutselen, kralen rijgen, enz. De fijne motoriek is onder meer belangrijk als voorbereiding op het schrijven.

Taalontwikkeling:
De taal is belangrijk voor de ontwikkeling van de peuter. Met taal heeft een kind de mogelijkheid om contacten te leggen en te onderhouden. Daarnaast heeft taal ook een belangrijke functie in de ontwikkeling van het denkproces.
Dit alles wordt bij de peuters gestimuleerd door de omgang met het kind, boekjes lezen, samen spelletjes doen, liedjes zingen enz. Door middel van het uitnodigen van peuters in de "kleine"kring, kan er tegemoet gekomen worden aan het ontwikkelingsniveau van de verschillende kinderen.

Creatieve ontwikkeling:
Binnen de voorschool wordt er veel aandacht besteed aan het   knutselen met allerlei materialen (verven, kleien, plakken, kleuren, prikken enz.) waarbij het eindresultaat niet belangrijk is maar wel het plezier dat het kind eraan beleeft! Peuters worden wel gestimuleerd om aan activiteiten mee te doen maar niet gedwongen. Hiernaast is er ook de mogelijkheid om vrij te spelen; het kind kan dan zelf kiezen waarmee het wil spelen en of het samen wil spelen of alleen, bijv. met auto's, in de huishoek of bouwen met constructiemateriaal en boekjes kijken.
Door aandacht te besteden aan alle ontwikkelingsgebieden willen we de peuter een goede basis meegeven als voorbereiding op de kleuterklas.

Contact met ouders:
Ouders geven een deel van de opvoeding van hun kind over aan de pedagogisch medewerksters van de voorschool. De pedagogisch medewerksters vinden daarom een goed contact met de ouders belangrijk, om zo informatie aan elkaar uit te kunnen wisselen die in het belang is van het kind. Heeft u behoefte aan een gesprek met de pedagogisch medewerksters, dan is het mogelijk om een afspraak daarvoor te maken, zodat het gesprek in alle rust na speeltijd kan plaatsvinden.

Meedraaien:
We kunnen ons voorstellen dat u benieuwd bent hoe een dagdeel er op de voorschool uitziet. De voorschool biedt u de mogelijkheid om, in overleg met de pedagogisch medewerksters, een dagdeel mee te draaien.

Praktische zaken:
De ouderbijdrage is € 45 per maand via automatische incasso. Bij betaling per overschrijving komen daar administratiekosten bij en is de bijdrage € 47,50 per maand.
Er zijn 4 groepen; in iedere groep zitten maximaal 16 peuters.
We werken met de volgende dagdelen:

  • maandagmorgen en woensdagmorgen, juf Caroline en juf Carola
  • maandagmiddag en donderdagmorgen, juf Caroline en juf Carola
  • dinsdagmorgen en donderdagmiddag, juf Carola en juf Kim

Begin- en eindtijden: 8.45 - 11.15 uur en 13.15 - 15.45 uur.
De inlooptijd is vanaf 5 minuten voor de begintijd. Ouders spelen nog even met hun kind om de overgang van thuis naar school makkelijker te maken.
De voorschool is gesloten op algemeen erkende feestdagen en op tijden dat de basisschool vrij is. Deze informatie vindt u in de schoolkalender.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de locatiedirecteur van OBS De Duizendpoot:  Mevr. N. Hanegraaf, telefoon: 0162-428817 of rechtstreeks bij de pedagogisch medewerksters van de voorschool.