Wat doen wij?

Wat houdt de medezeggenschapraad in?
De MR praat over alles wat met de school te maken heeft. Dit kunnen zaken zijn die direct te maken hebben met het onderwijs dat gegeven wordt. Op OBS De Duizendpoot zijn dat onder andere: het schoolplan, de schoolgids, de groepsindeling, de zorg, huisvesting, het vakantierooster, scholingsbeleid en eventueel een nieuwe methode. Andere besproken onderwerpen zijn personeelsbeleid, financiën (o.a. begroting van de school en de financiële controle van de AC), formatiebeleid en ARBO. Deze en andere onderwerpen worden in een jaarplanning over de verschillende vergaderingen verdeeld.
 
Wie hebben er zitting in de MR?
De MR van OBS De Duizendpoot bestaat uit 6 leden, 4 ouderleden en 3 teamleden. De ouderleden worden gekozen door de ouders van de school en de teamleden worden gekozen door het team.
De zittingstermijn voor de MR is in principe 3 jaar. Daarna kan men zich herkiesbaar stellen.
 
Voor schooljaar 2018-2019 hebben de volgende personen zitting in de MR:
 
Oudergeleding:
Nicole Hoogwerf (voorzitter)       
Marc Embregts (vice voorzitter) 
Tom Wagener        
 
Teamgeleding:
Susan van den Luitgaarden (secretaris)
Miranda den Ridder


 

Hoe vaak vergadert de MR?
We vergaderen 6x keer schooljaar, wat neerkomt op ongeveer 1x per 8 weken. Alle vergaderingen worden 's avonds op school gehouden.
De eerste vergadering van het schooljaar is een voorvergadering. De directie is bij deze vergadering niet aanwezig, wat wel geldt voor de andere vergaderingen. In deze eerste vergadering wordt de jaarplanning opgesteld. Ook worden in deze vergadering de taken verdeeld. De MR-vergaderingen zijn dit schooljaar op 25 september, 13 november, 18 december, 26 februari, 7 mei en 11 juni.
 
Contacten met ouders.
Een AC (Activiteitencommissie, voorheen Ouderraad) en MR kunnen niet zonder goede contacten met de ouders. Contact is wederkerig. Zo moeten de contacten met ouders ook worden gezien. Er zijn verschillende mogelijkheden om contact te onderhouden:
  • Regelmatig is er bij een AC-vergadering iemand van de MR aanwezig en bij de MR-vergadering is iemand van de AC aanwezig.
  • Via openbare AC en MR vergaderingen. Elke vergadering is in principe openbaar, tenzij in de agenda's anders vermeld.
  • Via de nieuwsbrief houden zowel de AC als de MR de ouders op de hoogte. De AC doet dit middels verslagen van werkzaamheden van de werkgroepen. De MR vermeldt na iedere vergadering een kort verslag. Deze verslagen zijn terug te vinden op de site van de 1000-poot. Ook staat de agenda van een AC- en  MR-vergadering in de nieuwsbrief.
  • Voor inspraak en tips van ouders staan de AC en de MR altijd voor u open. Sterker nog, het is van groot belang om de kwaliteit van de Duizendpoot te waarborgen. Heeft u op- en/of aanmerkingen op iets wat met het totale schoolgebeuren te maken heeft, neemt u dan contact op met de AC-leden of MR-leden.
Heeft u ideeën, tips, suggesties of vragen laat het aan ons weten.
Wij kunnen en doen hier echt wat mee !!