Wat doen wij?

Wat houdt de Activiteiten Commissie (AC) in?
 
De AC organiseert allerlei activiteiten die op school plaatsvinden. Zoals de schoolreis, Sinterklaas, kerst, carnaval en eindfeest. Voor iedere activiteit wordt er een werkgroep samengesteld waarin een aantal ouders van de AC deelnemen. De meeste werkgroepen worden ondersteund door een leerkracht van school. Naast leden van de AC kunnen er ook hulpouders worden gevraagd voor de werkgroepen. Zij hoeven geen lid te zijn van de AC, maar kunnen voor een werkgroep deelnemen en meehelpen met het organiseren en uitvoeren hiervan. Wil je aan een bepaalde werkgroep deelnemen? Dan kan je je opgeven via shirley.vandrunen@obsdeduizendpoot.nl. Een overzicht van alle werkgroepen is te vinden op deze site.
 
Hoe vaak vergadert de AC?
 
We vergaderen ongeveer 8x per schooljaar. De vergaderingen vinden 's avonds plaats op school. Tijdens deze vergaderingen worden de werkgroepen doorgesproken om te kijken hoever het staat met de organisatie van een activiteit en de activiteiten die hebben plaatsgevonden worden geëvalueerd. Daarnaast wordt de betaling van de ouderbijdrage iedere vergadering bekeken. In de laatste vergadering van het jaar wordt de begroting opgesteld voor het nieuwe schooljaar, zodat iedereen weet waar de ouderbijdrage naar toe gaat.
 
 
Ouderbijdrage
 
Ieder schooljaar wordt aan alle ouders een bijdrage gevraagd om de activiteiten te kunnen laten plaatsvinden. Deze bijdrage is vrijwillig en is voor dit schooljaar vastgesteld op € 17,50 per kind. De ouderbijdrage kan overgemaakt worden op rekeningnummer NL36RABO0112257798 o.v.v. OR De Duizendpoot met daarbij vermeld de naam en klas van het kind.

Schoolreisbijdrage


De bijdrage voor de schoolreis wordt apart geïnd. In mei worden ouders gevraagd om dit bedrag over te maken. Dit bedrag verschilt per jaar.
 
Contacten met ouders
 
Een AC (Activiteitencommissie, voorheen Ouderraad) en MR kunnen niet zonder goede contacten met de ouders. Contact is wederkerig. Zo moeten de contacten met ouders ook worden gezien. Er zijn verschillende mogelijkheden om contact te onderhouden:
  • Via openbare AC en MR vergaderingen. Elke vergadering is in principe openbaar, tenzij in de agenda's anders vermeld.
  • Via de website en ouderportaal houden zowel de AC als de MR de ouders op de hoogte. De AC doet dit middels verslagen van werkzaamheden van de werkgroepen. De MR vermeldt na iedere vergadering een kort verslag. Deze verslagen zijn terug te vinden op de site van de 1000-poot. Ook staat de agenda van een AC- en  MR-vergadering op ouderportaal.
  • Voor inspraak en tips van ouders staan de AC en de MR altijd open. Sterker nog, het is van groot belang om de kwaliteit van de Duizendpoot te waarborgen. Heb je op- en/of aanmerkingen op iets wat met het totale schoolgebeuren te maken heeft? Neem dan contact op met de AC-leden of MR-leden.